Akimitsu Ishioka
Mitsuko Saitou
Shin Fukuoka
Katsunori Sasaki
Kiyohiko Shimakawa
Yoshihito Aota
Yayoi Sasaki
Rumi Shiromoto
Mitsumasa Narita
Taisei Satou
Takemi Tonosaki
Yasuyo Ono